WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Fungování projektu Chytré karantény 2.0 v roce 2022

výňatek z materiálu

Hlavní očekávané trendy, rizika a rozvojové úkoly Chytré karantény 2.0 pro rok 2022

  • Nová vlna epidemie na přelomu roku 2021 a 2022 o síle cca 50-70% loňské podzimní a zimní vlny. Ústup epidemie v průběhu roku 2022 v několika zmenšujících se vlnách. Dopad na trasování a testování, nižší dopady na zátěž zdravotnických zařízení a úmrtí.
  • Přeočkování posilovací dávkou, postupné doočkování neočkované populace, potenciálně přechod na systém pravidelného přeočkování.
  • Sledování imunitní odpovědi expirace nebo prolomení ochrany vakcínou – seroprevalenční studie.
  • Riziko nových mutací viru – potřeba kontinuálního monitorování situace výskytu variant viru (surveillance) v návaznosti na mezinárodní síť sledování
  • Přesoutěžení dodavatelů informačních systémů a postupné předání informačních systémů do provozu a zajištění podpory a rozvoje z NAKIT a AČR na ÚZIS
  • Dlouhodobá stabilizace informačních systémů vzniklých v rámci Chytré karantény 2.0 a jejich užší integrace do prostředí MZ a ÚZIS. Rozvoj a další integrace informačních systémů s cílem vytvoření komplexního systému pro podporu monitorování a zvládání zdravotních rizik ve spolupráci se SZÚ.
  • Informační kampaň k očkování
  • Nadále bude nutné realizovat silnou informační kampaň, která zmírní dopady dezinformací v oblasti pandemie covid-19 a napomůže dosažení stanovených cílů v oblasti boje s tímto onemocněním.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) je jako ústřední orgán státní správy pro ochranu veřejného zdraví nositelem gesce za oblast řízení a kontroly výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví. Dalšími subjekty přímo se podílejícími na řešení problematiky ochrany veřejného zdraví jsou Státní zdravotní ústav v Praze, zdravotní ústavy v Ostravě a Ústí nad Labem a jednotlivé hygienické stanice.V rámci boje s pandemií covid-19 byl vytvořen projekt Chytré karantény, který zastřešuje společnou činnost uvedených subjektů a spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, ÚZIS, Armádou ČR a NAKIT. Projekt Chytré karantény 2.0 je realizován na základě usnesení vlády č. 576 ze dne 25. května 2020, na základě, kterého bylo uloženo Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ“) a jeho příspěvkové organizaci ÚZIS ČR, Ministerstvu vnitra a Národní agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“) zajistit spolupráci za účelem dosažení cílů stanovených materiálem Chytrá karanténa 2.0. Projekt byl prodloužen na rok 2021 usnesením vlády č. 1139 ze dne 2. listopadu 2020. V roce 2021 pokračuje spolupráce uvedených subjektů, za podpory Armády České republiky, na realizaci projektu Chytré karantény 2.0, díky čemuž došlo k dalšímu rozšíření základny digitální infrastruktury a toku dat v rámci celého procesu, jeho monitoring, centrální řízení a koordinace. K hlavním cílům projektu (testování, trasování) se v roce 2021 přidala agenda očkování proti onemocnění covid-19, ať již v oblasti zajištění vakcín, jejich distribuce, podání jednotlivým cílovým skupinám obyvatel, evidence a mediální prezentace. Další důležitou agendou se v roce 2021 stala podpora veřejnosti na infolince 1221.

Ačkoliv se již podařilo naočkovat cca 60% populace, stále nebylo dosaženo kolektivní imunity. Tím vzniká vysoká míra rizika pro vznik další vlny pandemie covid-19, a s tím spojenými negativními dopady na tuzemskou populaci. Na základě dřívějších zkušeností a zkušeností ze zahraničí se lze domnívat, že v současné době se nacházíme na prahu další vlny pandemie covid-19.

V roce 2022 se počítá s udržením a rozvojem nástrojů Chytré karantény 2.0, jejich trvalé organizační začlenění do struktur příslušných participujících subjektů. Nadále se počítá s využitím externí spolupráce s NAKIT, Armádou ČR, avšak jejich zapojení bude postupně ustávat. Nadále se počítá se zapojením externích call center.

Nové nástroje Chytré karantény 2.0 v roce 2022 mohou v průběhu roku přibývat a některé stávající mohou být utlumeny, podle aktuálních potřeb i vývoje mezinárodních standardů – obdobně jako v roce 2021 došlo k vytvoření nástrojů pro generování, uložení a kontrolu certifikátů (ocko.uzis.cz, Tečka, čTečka) a dochází k utlumení eRoušky.

Predikce vývoje pandemie COVID-19 je velmi náročná, neboť jak se ukazuje, ani očkování negarantuje v plné míře snížení počtu nově nakažených pacientů covid-19– Zůstane-li tedy vývoj obdobný, můžeme v roce 2022 počítat se zhoršenou situací v období leden až duben a září až prosinec (celkem 8 měsíců) a klidnějším obdobím mezi květnem až zářím (celkem 4 měsíce), což je nutné zohlednit v nákladech na realizaci projektu Chytré karantény 2.0, kdy při zhoršené situaci jsou náklady vyšší než při situaci klidnější.

Předpokládané náklady MZ ČR v roce 2022
Dominantním nákladem projektu bude také v roce 2022 provoz call centra, které zajistí část epidemiologického šetření, objednávky na očkování a provoz informační linky 1221. Odhadované náklady činí za rok 2022 celkem 285 mil Kč. Tento odhad je založen na následujících předpokladech:- v roce 2022 proběhnou dvě menší vlny epidemie, poloviční proti roku 2021 (max 4 tisíce nakažených v zimě, max 3 tisíce na podzim)- stále se bude trasovat, přičemž cílem je maximálně využít externích call center a nechat hygienikům volné ruce na ostatní činnosti- provoz na lince 1221 relativně stabilní, 30 tisíc hovorů týdně, odpovídá nejslabším obdobím roku 2021.

Další náklady vychází z dosavadních nákladů na provoz Chytré karantény 2.0, zahrnují vývoj nových aplikací, SW udržení stávajících zařízení, náklady na SMS s výsledky testování, řízení projektu, metodické vedení atd. Odhadované náklady jsou 195 mil Kč na pokrytí provozu a rozvoje systémů provozovaných nebo rozvíjených NAKIT v roce 2021 (“dosavadní služby NAKIT”). Ty budou v roce 2022 buď nadále provozovány a rozvíjeny NAKIT nebo předány do ÚZIS (pak dojde rovněž k převodu odpovídající části rozpočtu na ÚZIS). Odhad je založen na průměrné měsíční ceně služeb NAKIT v prvním (velmi intenzívním) a třetím (nejméně náročném) kvartále roku 2021 (průměr 13,5 mil Kč bez DPH na měsíc) násobené dvanácti.

Celkové odhadované náklady MZ ČR činí pro rok 2022: 480 mil Kč vč. DPH. MZ ČR přidělené finanční prostředky následně alokuje NAKIT či ÚZIS ČR v závislosti na stavu a rychlosti přebírání provozu a rozvoje IS chytré karantény 2.0 ze strany resortu. Předpokládá se, že po schválení rozpočtu na rok 2022 dojde k navýšení rozpočtu MZ ČR na čerpání realizace projektu Chytré karantény 2.0 na období leden-červen 2022, dle předpokládaného rozpočtu na toto období. Další navýšení rozpočtu na realizaci projektu Chytré karantény 2.0 proběhne k 1. 7. 2022 za předpokladu vyčerpání alokovaných prostředků. MZ nejpozději k 15. 6. 2022 předloží vládě hodnotící zprávu projektu, včetně přehledu čerpání prostředků, za období od ledna do května 2022.

Specifikace nových pozic:
Architekt informačních systémů, 1 osoba, 14 platová třída, roční náklady 780 tis. Kč + 280 tis. Kč odvody.
Projektový manager rozvoje IS, 2 osoby, 13 platová třída, roční náklady 660 tis. Kč / úvazek + odvody 240 tis. Kč / úvazek.
Pracovník helpdesku poskytovatelů zdravotních služeb, 4 osoby, 10 platová třída, roční náklady 480 tis. Kč / úvazek + odvody 170 tis. Kč / úvazek

…………z materiálu Hospodářské komory

PŘIHLÁSIT SE