WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

NAŠE PRÁVO DO KABELKY A DO MOBILU

Může jít o obrázek ‎text, kde se píše ‎Trestní zákoník HLAVA XIII XIII / Díl1 ČÁST DRUHÁ ت 402 nebo હુ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí (1) Kdo uplatńuje apartheid rasovou, etnickou, národnostni, náboženskou trídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnëtím svobody na pet až dvanáct let. nebo (2) Odnetím svobody na deset až dvacet let nebo vyjimečnym trestem bude pachatel potrestán, a) takovou skupinu podmínek, nebo uvrhne-li činem uvedenym V odstavci lidí do težkých 1 životních b) vystaví-li takovym činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. (3) Príprava je trestná.‎‎

LEGITIMOVÁNÍ OBČANA POLICIÍ

Policie nesmí „preventivně“ zjišťovat totožnost účastníků shromáždění, dokud pro to nemá nějaký objektivní důvod, který také musí kontrolovanému člověku osvětlit. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti návštěvníka Klimakempu v Louce u Litvínova v roce 2018. Musel ukázat občanský průkaz už na nádraží. Podle ústavní stížnosti nebyl ke kontrole žádný důvod a ze strany policie šlo jen o „psychologickou disciplinaci“ účastníků akce zaměřené na problematiku změny klimatu a využívání fosilních zdrojů energie.

Policie také musí kontrolovaného člověka vždy poučit o důvodech svého postupu. Nestačí jen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o policii. „Policista je povinen právní důvod svého postupu vztáhnout na konkrétní okolnosti prováděného ztotožnění a náležitě jej vysvětlit, byť to nemusí být obsáhle,“ uvedla Šimáčková. V kauze došlo podle ústavních soudců k porušení práva pokojně se shromažďovat, práva na ochranu soukromí a informační sebeurčení a také práva na spravedlivý proces. ÚS zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu. Pražský soud musí znovu rozhodnout o mužově žalobě na určení nezákonnosti policejní výzvy. K výroku i odůvodnění nálezu uplatnil odlišné stanovisko soudce David Uhlíř, který se sice ztotožnil s obecnými východisky, ale nikoliv s jejich aplikací na konkrétní případ. K odůvodnění nálezu uplatnil odlišné stanovisko také soudce Ludvík David, který navrhoval v nálezu více rozvinout tematiku práva na občanskou neposlušnost při ochraně životního prostředí. Při podobných akcích je podle něj „obecně ústavně nežádoucí“ preventivně odrazovat účastníky prostřednictvím jejich ztotožňování. „Ekologičtí aktivisté to nemají snadné. Určitě, některé jejich projevy vykazují jistou míru zideologizovanosti, ale nepochopení a lhostejnost široké, někdy i právnické veřejnosti, zůstávají až zarážející. Nestačí roztátá Arktida ani plastový ostrov plující v Pacifiku. Nejde však už ‚jen‘ o politiku, ale o v nejvlastnějším smyslu slova existenciální přístup k budoucnosti lidstva,“ napsal David v odlišném stanovisku k nálezu. „Do práva pokojně se shromažďovat lze neústavně zasáhnout i prostřednictvím opatření s takzvaným odrazujícím účinkem. Ve stěžovatelově případě takovým opatřením bylo zjišťování jeho totožnosti ze strany policie,“ řekla při odůvodnění soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

ZDROJ:
https://www.forum24.cz/policie-nesmi-chtit-po-lidech-obcanku-jen-tak-vzkazal-ustavni-soud/?fbclid=IwAR1FWE6EUn75zxvWY8s8qvOGgMr-Ybrd37XZxTA7qj08IXKkAwx0JNCHLEg

Natáčení mobilem, kamerou aj. – Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 88(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.
https://www.kurzy.cz/zakony/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-88/

PRAKTICKÉ NÁVODY, DOPORUČENÍ A VZORY

Karanténa

Mé dítě, odeslal učitel domů, že má být v karanténě /  Zaměstnavatel mě odeslal domů, že mám být v karanténě.
Karanténu může nařídit POUZE krajská hygienická stanice (KHS) a to POUZE písemnou formou.
Na telefonní žádost KHS tedy, dle NSS nemusíte vůbec reflektovat – řekněte, ať pošlou doporučený dopis.
Máte na to právo – uvalení do karantény je vážný úkon, který se NEMŮŽE dělat po telefonu.

Viz: Nařízení karantény po telefonu neplatí, zastal se soud rodiny ze Žďárska

4.10.2021 – Varování hygienickým stanicím i MZ. Pokud nás nevyslyší, podávejte trestní oznámení!

Očkování a další opatření

Může se mě zaměstnavatel (spolupracovník) ptát, jestli jsem očkovaný? Ptát se může, ale zásadně neodpovídejte – je to osobní každého a informace o vašem zdravotním stavu kterou nemá právo nikdo znát.

19.11.2021 – Ústavní soud: informace o očkování je vysoce důvěrná. Nikomu nic neříkejte!

Může zaměstnavatel podmiňovat mou práci očkováním? Ze zákona nemůže. Nejlépe je na dotaz ohledně očkování neodpovídat – tedy se nikdy nedozví, jestli jsem očkovaný, nebo ne. Je to osobní věc.

Musím se někomu prokazovat, že jsem očkován? Ne. Informace o zdravotním stavu, včetně informací o očkování, jsou součástí zdravotní dokumentace a jsou zásadně chráněné tzv. lékařským tajemstvím.. K těmto informacím má přístup např. Váš ošetřující lékař a osoby výslovně uvedené v zákoně o poskytování zdravotních služeb (§ 65 odst. 2). Mezi oprávněnými osobami není ani policie, dokonce ani soud, nicméně jsou mezi nimi osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru. Při výkonu kontroly např. Krajskou hygienickou stanicí tedy prokazovat své očkování povinen nikdo není, nicméně zaměstnanci KHS jsou oprávněni si tento údaj ze zdravotní dokumentace zjistit. Nadále však platí, že nikdo (vč. orgánů veřejné moci) nemá právo předpokládat, pokud mu dobrovolně neposkytnete informaci ze své zdravotní dokumentace, že se dopouštíte protiprávního jednání.  

14.11.2021 – Pravomoci zaměstnavatele v rámci protiepidemických opatření

Další skvělé otázky a odpovědi ohledně povinného očkování zde: SMIS – odpovídá právnička

13.9. 2021 Právní otázky a odpovědi na co má zaměstnavatel právo a na co ne.

Ochrana úst

Může škola vyžadovat po dětech chirurgickou roušku, nebo respirátor?

Škola ani žádný její pracovník (a ani žádný jiný člověk či orgán veřejné moci) není oprávněn vyžadovat nošení roušek či respirátorů, s výjimkou orgánů ochrany veřejného zdraví (tedy krajských hygienických stanic). Ani tyto orgány však nejsou oprávněny použít donucovacích prostředků, tj. mohou maximálně zahájit správní řízení. 

Musím za současné situace nosit respirátor v nákupním centru, obchodě a MHD? A může mě někdo z provozovny/nákupního centra vykázat? A co dělat, když na mě zavolá policii?

Vykázat právo vás nemá nikdo. Policie (státní i obecní) Vás může tzv. ztotožnit (ověřit Vaši identitu) a předat informaci o podezření ze spáchání přestupku do správního řízení. Vymáhat nasazení roušky, nebo vykázat právo nemá.
Nemohou vás jakkoli diskriminovat pro vstup – případná interní nařízení obchodu nemohou být nad zákony.

Může vás vůbec manažer obchodu, nebo kdokoli kontrolovat?

Nemůže! Toto přísluší jen hygieně. Manažer, ani jakýkoli prodavač, učitel, nebo ředitel vás nemá právo JAKKOLI kontrolovat – tím, že vás kontroluje na sebe bere pravomoc, kterou má pouze hygiena – a toto je to trestný čin, za který může být odsouzen až na dva roky do vězení:  “Přisvojení si pravomoci úřadu”

Obecný manuál pro kontakt s policií ČR a obecní policií (nenošení roušky a respirátoru)
Interní vyjádření České pošty a dalších řetězců, že nemají právo cokoli nařizovat

Restaurace

Může pracovník hygieny požadovat prokázání totožnosti? Pokud ne, má přítomný policista právo mu vaše údaje předat?

Povinnost prokazovat totožnost má fyzická osoba, která je předmětem kontroly nebo která může přispět ke splnění účelu kontroly. 

Musím při kontrole (v restauraci), prováděné Krajskou hygienickou stanicí prokazovat, že jsem očkován nebo že jsem absolvoval negativní test? 

Ne. Kontrola prováděná KHS je paralelou přípravného řízení v trestních věcech, či zjišťování podkladů pro řízení o přestupku. Nikdo nesmí být nucen k podání vysvětlení nebo k výslechu, pokud by tím sobě nebo osobě jemu blízké způsobil nebezpečí stíhání. Stejně tak nesmí být nikdo nucen předkládat důkazy, které by snad prokazovaly spáchání přestupku nebo trestného činu, jedná se o tzv. zásadu zákazu sebeobviňování. Pokud tedy pracovník KHS bude požadovat, abyste cokoli předložili, odmítněnte s odkazem na zásadu zákazu sebeobviňování. Nutno podotknout, že v takovém případě Vás správní orgán nesmí automaticky považovat za pachatele trestného činu nebo přestupku. Je povinností orgánu Vám spáchání přestupku prokázat, nemůže Vás ale nutit, abyste se usvědčili sami.  (detailně zde)

Další detailnější návody na stránce návodů

13.9. 2021 Právní otázky a odpovědi na co má zaměstnavatel právo a na co ne.

Nová stránka – Kde je vlastně problém s covidem a celou situ

Více návodů a rad na speciálním webu našich právníků – Pro Libertat

https://www.zdraveforum.cz/zdrave-forum-faq-caste-dotazy.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zdrave_forum_nenechte_se_nezakonne_posilat_do_karanteny&utm_term=2022-01-1

Nutí vás zaměstnavatel k očkování dle vyhlášky? Právní pomoc zde.

JUDr. Jindřich Rajchl

Právní stanovisko k časovému určení splnění povinnosti povinného očkovánÍ stanoveného vyhtáškou 46612021 sb. ze dne 7.l2.202l
Vypracoval: JUDr. Jindřich Rajchl, advokát čar č,. t0224
Datum: 21.12.2021
Text vyjádření:
I.
Dne 10.12.202| by|a věástce 209 Sbírky zěkon.ů ČR zveřejněna vyhláška ěíslo 466/202|,
kterou se mění vyhláška 53712006 proti infekčním nemocem’ ve zrňni pozdějších předpisů.
Touto vyhláškou byla v $ lOa stanovena povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid.
|9 ufyzických osob, které:
a) poskytují zdravotní sluŽby nebo jsou zaměstnanci poslqrtovatele zdravotních služeb,
b) poskytrrjí sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí’
c) jsou osobami připrawjícími se na ýkon zdravotnického povolání u pos$ltovatele
zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na qýkon odborné činnosti podle $ l15
zékona o sociálních službách, pokud konají praktickou qýuku u poskytovatele sociálních
služeb v sociální službě,
d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zaÍazenými k qýkonu práce
nebo zařazenými k ýkonu státní sluŽby v krajské hygienické stanici,
e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky
zaŤazenými kýkonu práce v bezpečnostním sboru,
f) jsou zaměstnanci obce zaÍazenými do obecní policie,
g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných
hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,
h) jsou vojaky z povolaní nebo vojáky zařazenými do aktivní z.alohy, nebo
i) jsou pffslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zatazenými k
ýkonu práce ve zpravodajské službě.
II.
Všechny fyzické osoby z výše uvedených skupin jsou dle předmětné vyhlášky povinny spňit
futo svou povinnost, tedy podrobit se povinnému očkování proti nemoci covid 19 nejpozději
do28.2.2022.
Zýšeuvedených skutečností plyne, že předmětná vyhláška ťtestanoví povinnost očkování do
28.2,2022 dokončit, včetrrě následné ,,ochranné.. lhůty 14 dnů od absolvování očkování (v
případě vakcíny Janssen od společnosti Johnson&Johnson) či od druhé dávky (v případě
vakcín Comimaty od společnosti Pfizer a Modema či Spikevax od společnosti Modema).

Vyhláška totiž nepoužívá termín vakcinaci ,,dokončit.. nýbrž vakcinaci se ,,podrobit…
Tudíž je zřejmé’ že pro splnění této povinnosti plně postočí, pokud kterákoliv Íyzickď,
osoba z výše uvedených skupin absolvuje první dávku vnkcíny v den 28.2.2022.

Pokud tedy zaměstnavatel těchto fyzických osob trvá na splnění této povinnosti před
uplynutím této lhůty pod pohrůžkou jakýchkoli právních konsekvencí (včetně ukončení
pracovn právního vztahu zjeho strany), dopouští se jednoznačně protiprávního
jednání’ a to jak v rovině pracovně.právní, tak i v rovině trestně.právní’ když takovým
jednáním naplňuje znaky trestného činu útisku dle ustanovení s 177 odst. 1 trestního
zákoníku
.
Rozhodně neobstojí ani odůvodnění zaměstnavatele, že musí ,,řešit tuto situaci už nyní’
aby si případně našel od 1.3.2022 náhradu… Takové odůvodnění je právně zcela
nepřípustné a nemá žádnou legislativní oporu.
Rozhodnuti, zda, kdy a jakým způsobem vakcinaci podstoupí tak spočívá ýhradně na
uváŽení každého jednotlivce spadajícího do ýčtu ffzichých osob uvedených výše v tomto
vyjádření. Do l.3.2022 nemiže být k absolvování tohoto zákroku nilcým a nijak nucen.
Jalcýkoliv akt zaměstnavatele učiněný do tohoto data, jímž se snaží podmínit trvání
pracovního poměru s dotyěnou $zickou osobou, je tak zce|a jednozračně aktem
protiprávním. Výpověď zaměstnavate|e zdůvodu nesplnění povinnosti podrobit se
očkování proti nemoci covid 19 podaná před tímto datem by nepochybně byla výpovědí
neplatnou.
III.
Nad rámec výše uvedeného dodávám následující relevantní skutečnosti:
1) vyhláška čís|o 466/2o2L Sb. trpí neplatností, a to hned z něko|ika důvodů:
a) rozpor s ustanovením 9 46 odst. 1 zákona 25812000 Sb. v platném znění o
ochraně veřejného zdraví, které stanoví, že povinné očkování je možné nařídit
pouze za účelem zamezení vzniku a šíření závažné nakažlivé nemoci,,. Soh|edem
na skutečnost, že ani jedna z dosud schvá|ených vakcín nesp|ňuje podmínku
zamezenívznlku či šíření nemoci covid 19, je povinnost podrobit se očkování proti
nemoci covid 19 stanovená vyhláškou č,46612021 Sb. u|ožena nezákonně
b) rozpor s ustanovením 5 46 odst. 2 zákona 258/2o0o Sb. v p|atném znění o
ochraně veřejného zdraví, které stanoví, že před provedením očkování je
nezbytné vyšetřit stav imunity a případných kontraindikací u každého
jednot|ivce. S ohledem na skutečnost, že u vakcinace proti nemoci covid 19 se
takové vyšetření neprovádí, není možné p|atně u|ožit podrobit se tomut?
očkování povinně
c) vyh|áška č. 466/202l sb. byla přijata v|ádog v demisi bez odůvodnění a
připomínkového řízení. Proto nesp|ňuje ani procesní ná|ežitosti nezbytné pro její
pIatné vydání
2| platnost vyh|ášky již by|a napadena několika ža|obami, včetně žaloby 14 senátorů
Senátu české repub|iky podané k Ústavnímu soudu české repub|iky. Je tedy Vysoce
pravděpodobné, že bude částečně či ve svém ce|ku proh|ášena soudem za nep|atnou,

a to ještě před datem t.3.2o22, k níž má být povinnost podrobení se povinnému
očkování zaIožená předmětnou vyh|áškou sp|něna
3) sám nový ministr zdravotnictvílády čR veřejně v médiích proh|ási|, že vyhláška bude
v průběhu měsíce února 2022 nove|izována pod|e aktuá|ní epidemické situace. Nelze
tedy vyloučit, že vyhláška bude uýrazně změněna, či jako ce|ek zrušena, ato ještě
před datem t,3.2022, k níž má být povinnost podrobení se povinnému očkování
zaIožená předmětnou vyhláškou splněna
rv.
S ohledem na všechna shora uvedená fakta|zevzavřít,želze velmi důvodně předpokládat,ž-e
k datu t.3.2022 bude stávajíci znéní vyhlášky výran,é pozměněno, případně bude vyhláška
jako celek pro svoji nezákonnost zrušena. Iv případě, že by se tak nestalo a vyhláška byla
ponechána v platnosti v současném mění, nemůže byt žádná ýzická osoba spadající do
skupiny specifikovaných v ělánku I. ýše v tomto vyjádření jalcýmkoliv způsobem nucena
k podstoupení povinného očkovaní před datem 28,2.2022. Jakákoliv tltozba ze shany
zaměstnavatele nutící konkrétní $lzickou osobu k podrobení se tomuto zdravotnímu úkonlt,
včetně hrozby rcntáuáni pracovního poměru, je jednoznačně protiprávním aktem a zak|ádá
plnou civilně-právní itrestně právní odpovědnost dotyčného zaměstnavatele.
Výpověď či jiný způsob ukončení pracovně právního vztahu ze strany zaměstnavatele
z důvodu nesplnění povinnosti stanovené vyhláškou č’.46612021Sb. před datem 1.3.2022
by zcela jednoznačně trpěly právní vadou způsobující její neplatnost.
V případě, že kteýkoliv zaměsfiravatel v České republice bude rea|izovat jalcýkoliv
protiprávní krok specifikovaný výše v tomto ělánku mého vyjádření, budu neprodleně
iniciovat veškeré právní kroky zzamezení tohoto nezákonného jednání, a to včetně kroků
trestně.právních.
Y Praze, dne21.12.2021

NEOŠETŘENÍ LÉKAŘEM

PRAVOMOCI ZAMĚSTNAVATELE V RÁMCI PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Zaměstnavatel není v žádném případě oprávněn podmiňovat přístup zaměstnancena pracoviště sdělením informací o zdravotním stavu.
https://www.prolibertate.cz/2021/11/pravomoci-zamestnavatele-v-ramci-protiepidemickych-opatreni/?fbclid=IwAR0pIjk_c3ZcsKfuB-mKyVOzDQ3AK_zYiIzEPgk3bJPoU7K0491AaAfg3jc

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je file.jpg.

NAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ Z ÚSTAVY

ŠKOLA

PRAVOMOCI, DISKRIMINACE

ZAMĚSTNAVATEL

PŘIHLÁSIT SE