WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Nutí vás zaměstnavatel k očkování dle vyhlášky? Právní pomoc zde.

JUDr. Jindřich Rajchl


Právní stanovisko k časovému určení splnění povinnosti povinného očkovánÍ stanoveného vyhtáškou 46612021 sb. ze dne 7.l2.202l
Vypracoval: JUDr. Jindřich Rajchl, advokát čar č,. t0224
Datum: 21.12.2021
Text vyjádření:
I.
Dne 10.12.202| by|a věástce 209 Sbírky zěkon.ů ČR zveřejněna vyhláška ěíslo 466/202|,
kterou se mění vyhláška 53712006 proti infekčním nemocem’ ve zrňni pozdějších předpisů.
Touto vyhláškou byla v $ lOa stanovena povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid.
|9 ufyzických osob, které:
a) poskytují zdravotní sluŽby nebo jsou zaměstnanci poslqrtovatele zdravotních služeb,
b) poskytrrjí sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí’
c) jsou osobami připrawjícími se na ýkon zdravotnického povolání u pos$ltovatele
zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na qýkon odborné činnosti podle $ l15
zékona o sociálních službách, pokud konají praktickou qýuku u poskytovatele sociálních
služeb v sociální službě,
d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zaÍazenými k qýkonu práce
nebo zařazenými k ýkonu státní sluŽby v krajské hygienické stanici,
e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky
zaŤazenými kýkonu práce v bezpečnostním sboru,
f) jsou zaměstnanci obce zaÍazenými do obecní policie,
g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných
hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,
h) jsou vojaky z povolaní nebo vojáky zařazenými do aktivní z.alohy, nebo
i) jsou pffslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zatazenými k
ýkonu práce ve zpravodajské službě.
II.
Všechny fyzické osoby z výše uvedených skupin jsou dle předmětné vyhlášky povinny spňit
futo svou povinnost, tedy podrobit se povinnému očkování proti nemoci covid 19 nejpozději
do28.2.2022.
Zýšeuvedených skutečností plyne, že předmětná vyhláška ťtestanoví povinnost očkování do
28.2,2022 dokončit, včetrrě následné ,,ochranné.. lhůty 14 dnů od absolvování očkování (v
případě vakcíny Janssen od společnosti Johnson&Johnson) či od druhé dávky (v případě
vakcín Comimaty od společnosti Pfizer a Modema či Spikevax od společnosti Modema).

Vyhláška totiž nepoužívá termín vakcinaci ,,dokončit.. nýbrž vakcinaci se ,,podrobit…
Tudíž je zřejmé’ že pro splnění této povinnosti plně postočí, pokud kterákoliv Íyzickď,
osoba z výše uvedených skupin absolvuje první dávku vnkcíny v den 28.2.2022.

Pokud tedy zaměstnavatel těchto fyzických osob trvá na splnění této povinnosti před
uplynutím této lhůty pod pohrůžkou jakýchkoli právních konsekvencí (včetně ukončení
pracovn právního vztahu zjeho strany), dopouští se jednoznačně protiprávního
jednání’ a to jak v rovině pracovně.právní, tak i v rovině trestně.právní’ když takovým
jednáním naplňuje znaky trestného činu útisku dle ustanovení s 177 odst. 1 trestního
zákoníku
.
Rozhodně neobstojí ani odůvodnění zaměstnavatele, že musí ,,řešit tuto situaci už nyní’
aby si případně našel od 1.3.2022 náhradu… Takové odůvodnění je právně zcela
nepřípustné a nemá žádnou legislativní oporu.
Rozhodnuti, zda, kdy a jakým způsobem vakcinaci podstoupí tak spočívá ýhradně na
uváŽení každého jednotlivce spadajícího do ýčtu ffzichých osob uvedených výše v tomto
vyjádření. Do l.3.2022 nemiže být k absolvování tohoto zákroku nilcým a nijak nucen.
Jalcýkoliv akt zaměstnavatele učiněný do tohoto data, jímž se snaží podmínit trvání
pracovního poměru s dotyěnou $zickou osobou, je tak zce|a jednozračně aktem
protiprávním. Výpověď zaměstnavate|e zdůvodu nesplnění povinnosti podrobit se
očkování proti nemoci covid 19 podaná před tímto datem by nepochybně byla výpovědí
neplatnou.
III.
Nad rámec výše uvedeného dodávám následující relevantní skutečnosti:
1) vyhláška čís|o 466/2o2L Sb. trpí neplatností, a to hned z něko|ika důvodů:
a) rozpor s ustanovením 9 46 odst. 1 zákona 25812000 Sb. v platném znění o
ochraně veřejného zdraví, které stanoví, že povinné očkování je možné nařídit
pouze za účelem zamezení vzniku a šíření závažné nakažlivé nemoci,,. Soh|edem
na skutečnost, že ani jedna z dosud schvá|ených vakcín nesp|ňuje podmínku
zamezenívznlku či šíření nemoci covid 19, je povinnost podrobit se očkování proti
nemoci covid 19 stanovená vyhláškou č,46612021 Sb. u|ožena nezákonně
b) rozpor s ustanovením 5 46 odst. 2 zákona 258/2o0o Sb. v p|atném znění o
ochraně veřejného zdraví, které stanoví, že před provedením očkování je
nezbytné vyšetřit stav imunity a případných kontraindikací u každého
jednot|ivce. S ohledem na skutečnost, že u vakcinace proti nemoci covid 19 se
takové vyšetření neprovádí, není možné p|atně u|ožit podrobit se tomut?
očkování povinně
c) vyh|áška č. 466/202l sb. byla přijata v|ádog v demisi bez odůvodnění a
připomínkového řízení. Proto nesp|ňuje ani procesní ná|ežitosti nezbytné pro její
pIatné vydání
2| platnost vyh|ášky již by|a napadena několika ža|obami, včetně žaloby 14 senátorů
Senátu české repub|iky podané k Ústavnímu soudu české repub|iky. Je tedy Vysoce
pravděpodobné, že bude částečně či ve svém ce|ku proh|ášena soudem za nep|atnou,

a to ještě před datem t.3.2o22, k níž má být povinnost podrobení se povinnému
očkování zaIožená předmětnou vyh|áškou sp|něna
3) sám nový ministr zdravotnictvílády čR veřejně v médiích proh|ási|, že vyhláška bude
v průběhu měsíce února 2022 nove|izována pod|e aktuá|ní epidemické situace. Nelze
tedy vyloučit, že vyhláška bude uýrazně změněna, či jako ce|ek zrušena, ato ještě
před datem t,3.2022, k níž má být povinnost podrobení se povinnému očkování
zaIožená předmětnou vyhláškou splněna
rv.
S ohledem na všechna shora uvedená fakta|zevzavřít,želze velmi důvodně předpokládat,ž-e
k datu t.3.2022 bude stávajíci znéní vyhlášky výran,é pozměněno, případně bude vyhláška
jako celek pro svoji nezákonnost zrušena. Iv případě, že by se tak nestalo a vyhláška byla
ponechána v platnosti v současném mění, nemůže byt žádná ýzická osoba spadající do
skupiny specifikovaných v ělánku I. ýše v tomto vyjádření jalcýmkoliv způsobem nucena
k podstoupení povinného očkovaní před datem 28,2.2022. Jakákoliv tltozba ze shany
zaměstnavatele nutící konkrétní $lzickou osobu k podrobení se tomuto zdravotnímu úkonlt,
včetně hrozby rcntáuáni pracovního poměru, je jednoznačně protiprávním aktem a zak|ádá
plnou civilně-právní itrestně právní odpovědnost dotyčného zaměstnavatele.
Výpověď či jiný způsob ukončení pracovně právního vztahu ze strany zaměstnavatele
z důvodu nesplnění povinnosti stanovené vyhláškou č’.46612021Sb. před datem 1.3.2022
by zcela jednoznačně trpěly právní vadou způsobující její neplatnost.
V případě, že kteýkoliv zaměsfiravatel v České republice bude rea|izovat jalcýkoliv
protiprávní krok specifikovaný výše v tomto ělánku mého vyjádření, budu neprodleně
iniciovat veškeré právní kroky zzamezení tohoto nezákonného jednání, a to včetně kroků
trestně.právních.
Y Praze, dne21.12.2021

zdroj:

https://deklaracepravniku.cz/Pravni_stanovisko_vyhlaska_466_2021_Sb._JUDr._Rajchl.pdf?fbclid=IwAR2NMI7y4BgBHttZ5MIbgPQYihdqyApdOfnZZ9QnjD2QwqcIOLToWweHtxE

PŘIHLÁSIT SE