WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Světová rada pro zdraví vyzývá k okamžitému zastavení experimentálních „vakcín“ proti Covid-19

A. KONSENZUS NEJLEPŠÍCH SVĚTOVÝCH ODBORNÍKŮ

Celosvětově uznávaní odborníci, včetně Dr. Paula Alexandera, Dr. Byrama Bridlea, Dr. Geerta Vandena Bosscheho, Prof. Dolores Cahillové a Dr. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg a Vladimir Zelenko, mezi mnoha dalšími, soustavně varují svět před nepříznivými účinky vyplývajícími z experimentálních injekcí Covid-19; varují také před jejich dlouhodobými účinky, které v tuto chvíli nelze znát, protože většina klinických studií bude dokončena až v roce 2023 a některé až v roce 2025.

V červnu 2021 Dr. Tess Lawrie, spoluzakladatelka Světové rady pro zdraví a členka řídícího výboru Rady, odvážně popsala globální krizi a vyzvala k urychlenému jednání: „Důkazů o [Velké Británii] je nyní více než dost. Systém žluté karty, který prohlásí vakcíny COVID-19 za nebezpečné pro použití u lidí. Měla by být provedena příprava na zvýšení humanitárního úsilí na pomoc lidem poškozeným vakcínami COVID-19 a na předvídání a zmírňování střednědobých až dlouhodobých účinků.

B. PROHLÁŠENÍ

Světová rada pro zdraví prohlašuje, že je čas ukončit tuto humanitární krizi. Rada dále také prohlašuje, že jakákoli přímá nebo nepřímá účast na výrobě, distribuci, správě a propagaci těchto injekcí porušuje základní principy obecného práva, ústavního práva a přirozené spravedlnosti, jakož i Norimberský zákoník, Helsinskou deklaraci a další mezinárodní smlouvy.

C. NECENZUROVANÁ FAKTA

Nyní víme, že děti mají více než stokrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na tyto experimentální injekce než covid-19. Injekční sportovci se celosvětově hroutí před našima očima. Navzdory skutečnosti, že systémy hlášení jsou omezené a pasivní, byly zaznamenány miliony nepříznivých účinků, mezi které patří smrt, paralýza, krevní sraženiny, mrtvice, myokarditida, perikarditida, srdeční záchvaty, spontánní potrat, chronická únava a extrémní deprese.

Viz: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Viz: vaers.hhs.gov
Viz: ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance
Viz: vigiaccess.org (hledejte vakcínu proti covid-19)

D. SVĚDECTVÍ OBĚTI

Světová rada pro zdraví uznává a respektuje zkušenosti a svědectví obětí tohoto celosvětového lékařského experimentu. Také prohlašujeme a potvrzujeme, že existují bezpečné, účinné a cenově dostupné způsoby léčby Covid-19 a měly by být zpřístupněny všem, kteří je potřebují.

Viz: wewanttobeheard.com
Viz: nomoresilence.world
Viz: vaxtestimonies.org/en

E. NENÍ BEZPEČNÉ, NEÚČINNÉ

Nedávné studie potvrzují rizika spojená s experimentálními injekcemi Covid-19. Rozvíjející se výzkum ukazuje, že injekce nejsou ani bezpečné, ani účinné a ve skutečnosti jsou toxické. Zatímco některé známé složky injekcí způsobují biologické poškození, je ještě znepokojivější, že neznámé a nezveřejněné složky mohou představovat ještě větší hrozbu pro lidské zdraví.

F. ZASTAVTE A VZDEJTE SE

Světová rada pro zdraví je eticky a zákonně zavázána vydat tuto deklaraci požadující, aby vlády a korporace přestaly a upustily od přímé či nepřímé účasti na výrobě, distribuci, administraci nebo propagaci experimentálních injekcí Covid-19.

Rada prohlašuje, že každý žijící muž a žena má morální a právní povinnost podniknout okamžité a rozhodné kroky k zastavení tohoto bezprecedentního lékařského experimentu, který nadále způsobuje zbytečné a nezměrné škody.

G. OZNÁMENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Právo na tělesnou integritu a právo na informovaný souhlas jsou nezcizitelná a univerzální lidská práva, která byla pošlapána vládními mandáty a firemními imperativy. Světová rada pro zdraví tedy prohlašuje, že jakákoli osoba nebo organizace, která se přímo či nepřímo podílí na výrobě, distribuci, administraci nebo propagaci experimentálních biologických přípravků na Covid-19, ponese odpovědnost za porušení principů spravedlnosti založené na občanskoprávních, trestních a ústavních a přirozené právo, jakož i mezinárodní smlouvy.

Světová rada pro zdraví

Podepsáno 29. listopadu 2021
Charles Kovess
Dr. Jennifer Hibberdová
Dr. Naseeba Kathrada
Dr. Robert J McLeod
Dr. Vince Vicente
Dr. Tess Lawrieová
Dr. Mark Trozzi
Dr. Maria Hubmer Mogg
Michael Alexander
Dr. Tracy Chandler
Dr. Zac Cox
Dr. Stephan Becker
Karen McKenna
Shabnam Palesa Mohamed

O Světové radě pro zdraví:

Světová rada pro zdraví je celosvětová koalice organizací zaměřených na zdraví a skupin občanské společnosti, které se snaží rozšiřovat znalosti o veřejném zdraví a vytvářet smysly prostřednictvím vědy a sdílené moudrosti.

Jsme plně financováni z veřejných zdrojů, což nám umožňuje i nadále činit nejlepší zdravotní rozhodnutí pro lidi, bez střetů zájmů a vazeb na farmaceutický průmysl

PŘIHLÁSIT SE