WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Zrušení vyhlášky o povinném očkování – dopis ombudsmanovi

vzor dopisu:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1106914606721746&id=179497582061065

Veřejnému ochránci práv
Údolní 658
602 00 Brno-střed

Věc: Podnět Veřejnému ochránci práv k podání ústavní stížnosti – Zrušení vyhlášky,
kterou se zavádí povinného očkování proti onemocnění covid-19 (vyhláška zveřejněna
ve Sbírce zákonů 10. prosince)

Vážený pane ombudsmane,
obracím se na Vás jako na ochránce práv ve věci vyhlášky ze dne 7. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
pozdějších předpisů. Touto vyhláškou, která vyšla dne 10. prosince ve Sbírce zákonů, se
zavádí povinné očkování pro osoby starší 60 let a pro vybrané profese.

Aby bylo povinné očkování proti onemocnění covid-19 legální a legitimní, muselo by
splňovat několik podmínek

:
1) Muselo by se tak stát zákonem, nikoli podzákonným právním předpisem, neboť dle čl. 7
odst. 1 Listiny základních práv a svobod „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je
zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“


2) Toto omezení ústavního práva v případě očkování proti onemocnění covid-19 by muselo
splňovat tzv. test proporcionality, tedy že zásah do tělesné integrity občanů musí být
vyvážen skutečným konkrétním efektem
. Očkování proti onemocnění covid-19 by muselo
skutečně zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což ovšem současné vakcíny, na
rozdíl od vakcín jiných typů povinného očkování, nedokážou. Onemocnění covid-19
podléhá velice rychle mutacím, takže vždy bude krok před vakcínami.


3) Další podmínkou je, že onemocnění, proti kterému se povinně očkuje, je vážně ohrožující
infekční onemocnění.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že příčina smrti v souvislosti s
onemocněním covid-19 neexistuje, rovněž není uvedena jako příčina smrti v oficiálních
statistikách ÚZIS. Úmrtnost v případě tetanu se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 50%, u
nejzávažnějších forem až 100 %. U záškrtu je úmrtnost v rozmezí 5 – 10%, u dětí mladších
5 let věku a u osob nad 40 let dosahuje až 20 %. Úmrtnost TBC je přibližně 16%.
Zákon nestanoví pravidla a podmínky pro rozhodování o tom, proti kterým nemocem
se ministerstvo zdravotnictví rozhodne zavést povinné očkování.
Samotný rozsah zásahu do
práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je daný až v prováděcí vyhlášce, kterou je
vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (tzv. „očkovací vyhláška“).


Zákon o ochraně veřejného zdraví ve svém ustanovení § 46 odst. 2 uvádí: „Prováděcí právní
předpis upraví členění očkování a podmínky provedení očkování, způsoby vyšetřování
imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za nichž
mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s
vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.“ Vyhláška však se zjišťováním imunity před
povinným očkováním proti onemocnění covid-19 nepočítá. Nenaplňuje tedy podmínky dané v
zákoně a v souladu se zákonem proto být nemůže. Pokud nebude zjišťována hladina
protilátek, může nastat situace, kdy postinfekční pacient, tedy člověk, který by měl vysokou
hladinu protilátek již po prodělaném onemocnění, bude naočkován. Hladina jeho protilátek se
mnohonásobně zvýší, což může ohrozit jeho zdraví.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás, pane ombudsmane, žádám o podání
ústavní stížnosti na zrušení
výše citované vyhlášky, neboť touto vyhláškou dochází k zásahu
do mých ústavně zaručených práv.
……………………………………………………………………………………………………………
(jméno a příjmení)
……………………………………………………………………………………………………………
(adresa trvalého pobytu)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(příslušnost k jedné či více výše uvedeným skupinám – např. pracovník v sociálních službách,
osoba starší 60 let apod.)
V ……………………………… dne …………………………..
……………………………
(vlastnoruční podpis)

PŘIHLÁSIT SE